Centrum Kształcenia Quaderno - kursy języków obcych
Nauka pisania do matury z angielskiego
             język angielski        język niemiecki       język francuski        język hiszpański        język rosyjski          język włoski         język polski dla obcokrajowców           język angielski        język ukraiński
Zapraszamy na wyjazdowe kursy angielskiego do Anglii i na Maltę!
 
 REGULAMIN
CENTRUM KSZTAŁCENIA QUADERNO
I.   Wstęp
II.  Organizacja Roku
III. Zapisy
IV. Ceny, Formy Płatności
V.  Rabaty

     I. WSTĘP

 • CK QUADERNO prowadzi szkolenia w zakresie języków obcych, kursów przedmiotowych, gimnazjalnych i maturalnych.
 • Szkolenia mogą mieć formę kursów stacjonarnych i wyjazdowych, zarówno grupowych jak i indywidualnych oraz na terenie firm zlecających.
 • Kursy przeznaczone są dla dzieci od lat sześciu, młodzieży i dorosłych.
 • Firma prowadzi również zajęcia dla osób indywidualnych. W takim przypadku terminy, liczba godzin, program i ceny ustalane są odrębnie  dla każdego takiego przypadku.
 • Firma oferuje stacjonarne kursy językowe dla pracowników firm na ich terenie. W takim przypadku terminy, program i ceny ustalane są dla każdego takiego kursu oddzielnie.
 • Firma oferuje wyjazdowe kursy języka angielskiego zagranicą               (w Wielkiej Brytanii i na Malcie) /oraz wyjazdowe kursy języka hiszpańskiego w Hiszpanii dla uczestników indywidualnych jak i firm.   W takim przypadku terminy, program i ceny ustalane są odrębnie dla każdego takiego przypadku.
 • Zajęcia na kursach CK Quaderno prowadzone są przez nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe.
 • Grupy językowe standartowe na kursach stacjonarnych liczą  nie więcej niż 10 studentów. Mini-grupy językowe na kursach stacjonarnych liczą  od 4 do 5 studentów
 • W przypadku mniejszej liczby studentów w grupie standartowej niż 6, CK Quaderno może zaproponować skrócenie zajęć przy zachowaniu ceny kursu lub przekształcenie grupy w mini-grupę. W takim przypadku wymagana jest zgoda wszystkich uczestników danej grupy. Powyższe uzgodnienia znajdą swoje odzwierciedlenie w aneksie do umowy.
 • Zajęcia na językowych kursach stacjonarnych prowadzone są na wszystkich poziomach językowych od początkującego do zaawansowanego, jak również przygotowują do egzaminów o charakterze państwowym i międzynarodowym.
 • CK pośredniczy w zapisach studentów na egzaminy międzynarodowe typu FCE, CAE czy Goethe Institut. Oznacza to, że student poza fachowym przygotowaniem do egzaminu otrzymanym w szkole również zapisuje się i dokonuje opłaty bezpośrednio w CK Quaderno. Ceny egzaminów zewnętrznych nie są wliczone do cen kursów do nich przygotowujących.
 • Na zakończenie kursu Firma wystawia certyfikat o odbytym szkoleniu, jego poziomie i liczbie godzin. Nie jest to świadectwo w rozumieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Kursy Wyjazdowe Języka Angielskiego w Wielkiej Brytanii i na Malcie prowadzone są na wszystkich poziomach językowych. 
 • Grupowe Wyjazdowe Kursy Języka Angielskiego w Wielkiej Brytanii, na Malcie oraz Hiszpańskiego w Hiszpanii trwają 2 lub 3 tygodnie w okresie letnim (lipiec, sierpień).
 do góry  

    II. ORGANIZACJA ROKU

a. Kursy grupowe

 • Rok szkolny jest podzielony na 3 trymestry.
 • Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty według ustalonego na początku roku harmonogramu.
 • W okresie letnim szkoła prowadzi zajęcia na trymestrze letnim (od połowy czerwca do września)
 • Większość zajęć odbywa się w blokach dwugodzinnych. Jedna godzina lekcyjna to 45 minut. Kursy dla dzieci prowadzone są systemem 60-minutowych zajęć dwa razy w tygodniu za wyjątkiem dzieci najmłodszych 6/7 lat gdzie jednostą lekcyjną jest 45 minut.
 • Szkoła gwarantuje przeprowadzenie określonej dla danego kursu liczby godzin - w przypadku niemożności przeprowadzenia zajęć w przewidzianym terminie z winy firmy (przypadki losowe, choroba) szkoła zapewnia zastępstwo za nieobecnego nauczyciela lub ustala z uczestnikami grupy dodatkowy termin, aby wywiązać się z zobowiązania.
 • Każdy trymestr zakończony jest testem postępów w nauce, a końcowy test opatrzony jest komentarzem nauczyciela o osiągnięciach i brakach studenta.

b. Kursy indywidualne

 • Rok szkolny trwa od 1 września do 30 czerwca z możliwością przedłużenia umowy na okres lipca i sierpnia bez dodatkowej dopłaty do wpisowego.
 • Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty według ustalonego na początku roku harmonogramu.
 • Długość zajęć i ich częstotliwość wybierana jest przez studenta i zostaje  w określona w umowie.
 • Studenci indywidualni zobowiązani są do zaplanowania zajęć na kolejny miesiąc w formie pisemnej w postaci sms-a lub maila wysłanego do szkoły.
 • Zajęcia zaplanowane dla kursu indywidualnego muszą pokrywać conajmniej 50% możliwych w danym miesiącu terminów. 
 • Zgodnie z umową indywidualną, szkoła gwarantuje  możliwość odwoływania zajęć z conajmniej 6-godzinnym wyprzedzeniem, nie więcej jednak niż 40% zaplanowanych zajęć w miesiącu rozliczeniowym. Odwołanie zajęć porannych (do godziny 13:00) musi być dokonane dnia poprzedniego do godziny 22:00.
 • Odwołanie zajęć musi być dokonane w formie pisemnej: e-mail, sms - wysłane do sekretariatu szkoły. Odwołanie zajęć w dniu ich odbywania musi być dokonane sms-em.
 • W przypadku odwołania zajęć zaplanowanych musi nastąpić uzgodnienie dodatkowych terminów ich odbycia lub zostaną one przeniesione na pierwszy możliwy termin po zakończeniu umowy.
 • Każdy trymestr zakończony jest testem postępów w nauce, a końcowy test opatrzony jest komentarzem nauczyciela o osiągnięciach i brakach studenta.

 do góry  

    III. ZAPISY, UMOWY

 • Zapisy na kursy odbywają się zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny lub trymestr letni. 
 • Przyjęcie studenta na kurs następuje po złożeniu kompletnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, przeczytaniu regulaminu szkoły i podpisaniu umowy oraz dokonaniu wpłaty obliczonej przez pracownika szkoły.
 • Studenci ubiegający się o przyjęcie na poziom wyższy niż początkujący lub na kolejny trymestr  poddani zostaną testowi kwalifikacyjnemu. Zapisanie się na kurs wyższego stopnia z równoczesnych przedstawieniem dyplomu zdanego egzaminu zewnętrznego bezpośrednio poprzedzającego ten poziom zwalnia z testu kwalifikacyjnego.
 • Studenci kontynuujący naukę z tego samego języka są zwolnieni z testu kwalifikacyjnego chyba, że sami wyrażą chęć wzięcia w nim udziału.
 • Studenci zapisujący się na określony kurs grupowy podpisują umowę na cały okres trwania wybranego kursu – dla większości kursów są to pełne trzy trymestry. 
 • Zarówno studentom kursów grupowych jak i szkole przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Okres wypowiedzenia dla kursów grupowych to 30 dni i musi być ono dokonane pisemnie. Za datę wypowiedzenia przyjmuje się datę wpływu wypowiedzenia do CK Quaderno. Brak pisemnego wypowiedzenia pociąga za sobą konieczność wywiązania się z zobowiązań finansowych zawartych w umowie.
 • Studenci zapisujący się na kurs indywidualny określają okres trwania kursu i stosownie do wybranego okresu opłacają wpisowe.
 • W przypadku przedłużenia umowy studenta indywidualnego, obowiązuje opłacenie stosownego wpisowego.
 • Od umowy  studenta indywidualnego przysługuje obu stronom 14 dniowy okres wypowiedzenia.
 • Zapisy przyjmowane są w sekretariacie firmy przy ul Krakowskiej 33 w Mikołowie. Zgłoszenie może być przekazane do CK Quaderno poprzez pocztę, a opłata wniesiona do banku na konto w banku PEKAO S.A.       nr 38 1240 1330 1111 0000 2315 0089.
 • Sekretariat firmy przyjmuje interesantów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00 od poniedziałku do czwartku, oraz od 12:00 do 16:00 w piątki za wyjątkiem okresów świątecznych lub urlopowych kiedy to godziny pracy ulegają ograniczeniu lub zawieszeniu, o czym klienci zostaną poinformowani na tablicy ogłoszeń.
 • Zapisy na Wyjazdowe Kursy Języka Angielskiego w Wielkiej Brytanii i na Malcie czy Hiszpańskiego w Hiszpanii przyjmowane są przez cały okres od momentu ogłoszenia naboru, aż do rozpoczęcia kursów i przyjmowane są w sekretariacie firmy jak również przez pocztę. Wpłat na Wyjazdowe Kursy należy dokonywać na konto bankowe w ustalony indywidualnie sposób.
do góry  

  IV. CENY, FORMY PŁATNOŚCI          

 • Cena kursów stacjonarnych podana w ofercie zawiera naukę w określonej w ANEKSIE na dany rok liczbie godzin dla danego kursu.
 • CK Quaderno pobiera wpisowe na wszystkie kursy. Pełne wpisowe (100 zł) zawiera obsługę administracyjną oraz pakiet edukacyjny: 1 podręcznik wiodący oraz pozostałe materiały dydaktyczne w postaci kopii.
 • W przypadku kursów 1-miesięcznych i 1-trymestralnych wpisowe wynosi 50 zł i zawiera koszty administracyjne oraz materiały dydaktyczne w postaci kopii i wydruków.
 • W przypadku podjęcia większej liczby kursów równocześnie, wpisowe może być obniżone lub w skrajnych przypadkach, student może być z niego zwolniony.
 • W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania, wpisowe nie podlega zwrotowi.
 • Tabela aktualnych cen kursów oraz ich rozłożenia na raty trymestralne sprecyzowana jest w ANEKSIE do regulaminu na dany rok szkolny.
 • dwie możliwości opłaty za kurs: w całości lub w trzech ratach trymestralnych. Ponadto, szkoła umożliwia i pośredniczy w podpisaniu umowy z bankiem na opłacanie kursu w systemie 10 nieoprocentowanych rat miesięcznych. Ta opcje możliwa jest jedynie w przypadku gdy taki kredyt znajduje się w ofercie banków polskich.
 • Złożenie w sekretariacie szkoły zgłoszenia na kurs bez wniesienia wpisowego nie jest uważane za zawarcie umowy, a jest jedynie wstępnym zgłoszeniem chęci uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu wpłaty wpisowego, CK QUADERNO zawiera ze studentem umowę o przeprowadzenie stosownego kursu.
 • Wszelkie wpłaty muszą być dokonane przed rozpoczęciem kolejnego trymestru. Student, który nie dokona należnej wpłaty w podanym terminie zostanie skreślony z listy studentów. Oznacza to utratę możliwości skorzystania z przyznanych zniżek w tym za kontynuację nauki.
 • Wpłaty mogą być dokonywane gotówkowo w sekretariacie szkoły lub przelewem bankowym na konto FUH Quaderno. W razie konieczności dokonania wpłaty, gdy sekretariat jest zamknięty, należy jej dokonać na konto firmy nr 38 1240 1330 1111 0000 2315 0089 w banku PKO SA.
 • Osoby rezygnujące z kursu po pierwszych zajęciach otrzymują zwrot wpłaty bez żadnych potrąceń. Nie dotyczy to kontynuacji nauki na kolejnych w danym roku trymestrach.
 • Absencja chorobowa czy losowa nie uprawnia do zwrotu wniesionych opłat.
 • Opłaty za kursy indywidualne wnoszone są z góry w ratach miesięcznych do 5 każdego miesiąca po zaplanowaniu zajęć na dany miesiąc.
 • Ceny Wyjazdowego Kursu Języka Angielskiego w Wielkiej Brytanii i na Malcie oraz hiszpańskiego w Hiszpanii są podawane do wiadomości klientów w momencie rozpoczęcia naboru na nowy sezon na początku roku.
do góry  

   V. RABATY

 • CK Quaderno oferuje studentom kursów grupowych liczne zniżki od podstawowej ceny kursu.
 • Osoby wpisujące się na kurs roczny i równocześnie opłacające co najmniej pierwszy trymestr do dnia 5 września włącznie korzystają z „promocji wczesnego zapisu”.
 • Promocja wczesnego zapisu oznacza 5% rabatu w stosunku do wyliczonego kosztu kursu i dotyczy jedynie dokonywanej w tym dniu wpłaty. Oznacza to, że jeżeli student opłaca tylko pierwszy trymestr to jego zniżka zostanie naliczona tylko od kwoty należnej za pierwszy trymestr. Promocja ta dotyczy również wpłaty wpisowego.
 • Studenci opłacający cały rok z góry otrzymują 10% zniżki naliczonego kosztu kursu. Promocja ta dotyczy wyłącznie osób zapisujących się najpóźniej do 31 października na całoroczny kurs oraz opłacających pełny koszt kursu. Promocja ta nie dotyczy kursów 1 lub 2-trymestralnych i 1-miesięcznych   oraz wpisowego.
 • Studenci kontynuujący naukę w CK Quaderno otrzymują 10% zniżki od podstawowego kosztu wybranego kursu. Promocja ta nie dotyczy wpisowego.
 • Kontynuacja nauki rozumiana jest jako dalsza nauka tego samego języka po zeszłorocznym kursie w CK Quaderno zakończonym terminowo w minionym roku lub letnim kursie językowym w Wielkiej Brytanii, na Malcie lub w Hiszpanii w minionym sezonie. 
 • W przypadku rezygnacji studenta w trakcie trwania ubiegłego roku szkolnego, zniżka nie przysługuje.
 • Przyznaje się również zniżki „rodzinne” dla każdej kolejnej osoby z rodziny prowadzącej to samo gospodarstwo domowe (niezamężna siostra, nieżonaty brat, ojciec, matka, mąż, żona – zamieszkujący pod tym samym adresem). Zniżki tej udziela się drugiej i kolejnej osobie w kolejności zgłoszenia i wynosi ona 10% wyliczonego kosztu kursu. Zniżka ta przysługuje tylko na jeden kurs i nie dotyczy wpisowego.
 • Przyznaje się również zniżkę za równoczesne podjęcie nowego kursu drugiego i kolejnego języka lub przedmiotu w wysokości 10% wyliczonego kosztu kursu oraz 20% kolejnego wpisowego.  Zniżka ta obowiązuje w pierwszym roku trwania kursu. W kolejnym roku zostanie przyznana zniżka za kontynuację nauki.
 •  W przypadku nałożenia się kilku, niewykluczających się rabatów są one naliczane w następującej kolejności:

◦ kontynuacja nauki lub podjęcie nowego, drugiego kursu 10%

◦ druga lub kolejna osoba z rodziny 10%

◦ opłata całości 10%

◦ promocja wczesnego zapisu 5%

 • Tabela opłat uwzględniających zniżki znajduje się do wglądu w sekretariacie firmy
 • Szczegółowy regulamin płatności dotyczący Wyjazdowego Kursu Języka Angielskiego w Wielkiej Brytanii i na Malcie oraz Wyjazdowego Kursu Języka Hiszpańskiego w Hiszpanii przedstawione są w Warunkach Uczestnictwa w danym kursie oraz Załączniku do Umowy.
 • Studenci kontynuujący naukę na Wyjazdowym Kursie Języka Angielskiego w Wielkiej Brytanii i na Malcie oraz Hiszpańskiego w Hiszpanii otrzymują 5% zniżki od podstawowej ceny kursu (kosztu wyrażonego w walucie obcej).
do góry  

 
 kursy jezyków obcychkursy języków obcych kursy angielskiego w Angliiprzygotowanie do matury